Novinky

Áno, pre život

je názov projektu, ktorý sa zameriava na prevenciu smrteľného predávkovania medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy.

8. februára sa konalo vzdelávanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénne sociálne pracovníčky. Pozvanie dostali aj ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy a na našu veľkú radosť toto pozvanie traja prijali. Pre niektorých to bola jediná možnosť  v živote nacvičiť si prvú pomoc. Navzájom sme si pomohli. Ľudia injekčne užívajúci drogy nám opísali ako to vyzerá, keď sa niekto predávkuje. Renáta (32 rokov) už bola pri 5-tich predávkovaniach a našťastie všetkým piatim ľuďom zachránila život. Porovnávali sme si naše vedomosti so skúsenosťami ľudí injekčne užívajúcimi drogy. Bolo to úžasné.

Martin (52 rokov) užíva heroín príležitostne. Má syna, ktorý "je v drogách po uši." Martin s nami ostal celý deň. Chcel vedieť ako zareagovať a ako spoznať predávkovanie, aby vedel pomôcť synovi. Tam, kde býva, prichádzajú sanitky k predávkovaniam často.

Bol to úžasný deň, ktorý nás naštartoval  do ďalšej práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

skúšanie si stabilizovanej polohy

 

 

 

 

 

 

predávkovanie na záchode (modelová hra :)

 

zoznámenie sa s resuscitačnou rúškou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoznámenie sa s Naloxonom cez filmy napr.: Take Home Naloxone (aj so slovenskými titulkami, nastavíte ich cez CC)

 

Projekt "Áno, pre život"  sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis.

Vzdelávanie podporila Nadácia VÚB.

Ďakujeme Slovenskému červenému krížu v Bratislave za zapožičanie resuscitačného modelu.

Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á

 

Potreba projektu „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ vychádza zo zvýšeného záujmu klientov o vzdelávanie v oblasti komunikačných a informačných technológií, prostredníctvom jednoduchého užívania počítača – Microsoft Word : písanie životopisov, motivačných listov alebo orientovanie sa na internete, browsovanie, hľadanie pracovných ponúk atď.

Doteraz sme túto potrebu klientov riešili formou odkazov, buď na pracovné pozície, ktoré terénny sociálny pracovník/ka (TSP) vyhľadá pre konkrétneho klienta mimo terén, čiže v kancelárií, alebo zo súhlasom klienta (keďže servis CHSS je anonymný) zozbiera potrebné údaje na napísanie životopisu, alebo na vyplnenie formuláru na sociálnu ubytovňu atď. a po ich vyplnení/ napísaní sa formou odkazu dostanú späť ku klientovi, čo je veľa krát spojené s časovým sklzom, neaktuálnosťou ako aj možnosťou klienta/ky plnohodnotne na tvorbe životopisu, alebo motivačného listu atď participovať.

Projekt „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ má 3 základné ambície:

1. Zabezpečenie internetu spolu s notebookom na mobilných službách. To umožní promtne reagovať na potreby klientov za ich aktívnej participácie v oblastiach:

 • Orientácia na trhu práce: browsovanie prac. portálov, inzerátov, brigádnických ponúk
 • Zvýšenie sociálnych zručností: písanie životopisu, motivačných listov, on-line žiadostí atď.
 • Naučiť sa pracovať s internetom: vytvorenie e-mail. adresy, vyhľadávanie informácie atď.
 • Zvýšenie vzdelanosti a informovanosti v odborných témach v súvislosti s užívaním drog, sex-biznisom atď.

2. Zvýšenie vzdelanosti/gramotnosti klientov v oblasti informačných technológií zorganizovaním akreditovaného/certifikovaného kurzu pre prácu s počítačom v priestoroch OZ ODYSEUS pod vedením profesionálneho lektora/ky na danú tému. Konkrétny výstup zo vzdelávania formou certifikátu by klientom rozšíril možnosti na trhu práce a umožnil tak ľahší návrat do spoločnosti.

3. Sprostredkovanie informácií z oblasti základnej finančnej gramotnosti prostredníctvom ktorých tak môžeme pomôcť vyhnúť sa najviac častým a cyklickým problémovým situáciám našich klientov a klientiek ako sú neschopnosť splácania pôžičiek, ktorá ide ruka v ruke so zadlžením, exekúciami a nedostatočnou orientáciou v oblasti vedenia vlastných financií.

Veríme, že sprístupnenie zrozumiteľných informácií z oblasti finančného vzdelávania, osvojenie si vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti pomôže lepšie hospodáriť s financiami s ohľadom na meniace sa životné situácie čo povedie k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.


Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda.

vianočné občerstvenie

Počas vianočných sviatkov sme mohli vďaka finančnému daru od spoločnosti TRANSPETROL a.s. poskytnúť klientom a klientkám programu Chráň sa sám občersvenie priamo v teréne.

Počas studených decembrových dní sme počas terénnej sociálnej práce rozdávali

 • horúcu kávu a čaj
 • makovník, orechovník či tvarohovník
 • polievku

Všetci to priajli s radosťou. Bolo to spríjemnenie studených služieb počas, ktorých poskytujeme klientom a klientkám poradenstvo.

"To je milé, že si niekto aj na nás spomenul", povedal Jozef, ktorý dlhodobo užíva drogy a žije na ulici. "Ďakujem, je to super zohriať sa v zime pri niečom teplom", usmieva sa Veronika.

Sme radi, že aspoň takto sme mohli osladiť spoločný čas strávený s klientami a klientmi.

Ďakujeme.

 

SOM PRACOVNÍČKA V SEX-BIZNISE, NIE BOXOVACÍ MECH!

17. december je Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise. Pri jeho príležitosti sú na www.odyseus.org zverejnené 2 rozhovory so ženami, ktoré predávajú sexuálne služby.

Diskriminácia, či násilie nie sú neznámymi pojmami ani pre slovenských ľudí pracujúcich v sex-biznise. Súčasťou toho sú aj negatívne výroky v médiach, či od odborníkov. Výskumy potvrdili, že  negatívne poznámky prispievajú k nárastu fyzických a verbálnych útokov. Aktuálne v médiách znejú chybné informácie a funkčnosti kondómov, či démonizujú telá žien.

Podľa článku „Do Trebišova a okolia sa vrátil syfilis“ v denníku SME (16.12.2010) „Riziko (nákazy syfilisom) neznižuje ani kondóm.“ Ak by to tak však bolo, tak o úlohe a význame kondómov chybne informuje nielen Svetová zdravotnícka organizácia či Európske monitorovacie centrum pre choroby, ale aj preventívne programy postavené na faktoch z výskumov. „15 rokov pracujem v sex-biznise na ulici, za to obdobie som stretla asi 3.000 zákazníkov. Nikdy som sa ničím nenakazila a úprimne, neverím, že všetci moji zákazníci boli zdraví.“ Hovorí Sisi (34). „Kľúčom je však kondóm za každých okolností a to, že sa s nimi nebozkávam. Často krát sa ma snažia presvedčiť, že je to bezpečné. Ja sa ich však vždy pýtam, či nemyslia na svoju ženu či deti. Pri každom teste som rada, že na to dbám.“ Pri dobrovoľnom sexuálnom kontakte dospelých ľudí je však zodpovednosť na oboch stranách.

Dostupnosť služieb a informácií je kľúčová pri ochrane verejného zdravia. K tomu prispieva aj povedomie o správnom používaní kondómov, či vedomosti o tom, že aj prostredníctvom orálneho sexu sa dá nakaziť. Dôležitú úlohu má sexuálna výchova (ktorá na Slovensku stále absentuje), avšak aj korektné informácie sprostredkovávané médiami.

História tohto dňa sa začala v roku 2003, kedy organizácia SWOP v USA zorganizovala spomienkový ceremoniál s vigíliami pre obete vraha od zelenej rieky. Táto akcia prerástla až do medzinárodného hnutia, ktoré upriamuje pozornosť na zločiny z nenávisti (z angl. hate crimes) a diskrimináciu ľudí pracujúcich v sex-biznise.

Rozhovor so Žanetou:

Rozhovor so Sisi:

Poznaj svoj groš

OZ Odyseus prináša finančné vzdelávanie ľuďom užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex biznise, priamo na ulicu. Bližšie info tu.

Cestou - necestou

 

Ľudia po výkone trestu odňatia slobody patria medzi zraniteľnú sociálnu skupinou v našej spoločnosti. V spojení s užívaním drog, patria k marginalizovaným skupinám, ktorým sa nedostáva ani súcit, ani pochopenie zo strany spoločnosti. Pracovníci/čky OZ Odyseus sú v kontakte s cieľovou skupinou prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce. Veľmi často sú prvé stretnutia po výstupe z výkonu trestu spájané s pocitmi zlyhania v súvislosti s recidívou užívania, cítia sklamanie zo spoločnosti, v ktorej sa cítia odstrčení, nedôveru z oficiálnych inštitúcií, ktoré nemajú kapacitu efektívne a včas intervenovať. Užívanie drog, život na ulici a s ním spojený životný štýl klientov/tiek, pre mnohých z nich prináša opätovné problémy so zákonom.

Keďže sme cítili potrebu obohatenia našej práce o prácu s klientami/tkami po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, začali sme v júli roku 2010 realizovať projekt Cestou – necestou. Projekt Cestou - necestou je zameraný na priamu prácu s mladými ľuďmi vo veku od 16 rokov do 26 rokov a s dôležitými  dospelými - rodičmi, po výkone trestu.

Od začatia realizácie projektu sa nám cez naše aktivity podarilo začať individuálne dlhodobo pracovať s piatimi klientami/kami. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa ľudia po výkone väzby/trestu stretávajú sú : absencia dokladov, nedostatok finančných prostriedkov, relapsy /recidívy a v neposlednom rade nedôvera v oficiálne inštitúcie. Individuálnymi postupmi práce chceme i naďalej nazerať na potreby a možnosti klientov/tiek v celej ich komplexnosti.

Spolupráca s pomáhajúcimi inštitúciami je v našej práci veľmi dôležitá. Rozhodli sme sa teda osloviť Zbor väzenskej a justičnej stráže SR v súvislosti so začatím spolupráce na projekte.  Prostredníctvom tejto spolupráce sa nám podarilo distribuovať  do 5tich ústavov výkonu väzby/trestu vyše 500 ks informačno edukačných materiálov. Materiály boli zamerané na problematiku drog, bezpečnejšieho sexu či pohlavne prenosných ochorení. Do každého z týchto ústavov sme distribuovali aj kontakt na OZ Odyseus. Záujemci/kyne o naše služby tak majú možnosť kontaktovať nás ešte počas výkonu väzby/trestu.  V roku 2011 plánujeme uskutočniť vzdelávanie v problematike užívania drog  pre sociálnych pedagógov jednotlivých ústavov.

Sme rady, že sa nám podarilo začať spoluprácu aj s pani kurátorkami ÚPSV a R v Bratislave 1 a Bratislave 5, ktoré významne pomáhajú pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a hmotnej podpory pre klientov/ky.

Podarilo sa nám začať spoluprácu aj s projektom  ALCATRAZ -  zameraný na sociálne poradenstvo pre rodiny s členom v/po výkone trestu, ktorý sa realizuje cez Asociáciu supervízorov a sociálnych poradcov.

Cítime, že služby, možností a informácie pre ľudí užívajúcich drogy vo a po výkone väzby/trestu v SR nie sú dostačujúce. Chceme aj naďalej poskytovať a zlepšovať projektové aktivity v rámci našich možností  a tým sa podieľať na predchádzaní vzniku ohrozujúcich situácií pre klientov/tky po skončení výkonu trestu.

 

Projekt je realizovaný  vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Za podporu ĎAKUJEME.

 

Ponuka práce

 

Občianske združenie Odyseus

pôsobiace v oblasti sociálnej práce zameranej na znižovanie sociálneho vylúčenia ohrozených komunít a to najmä nízko-prahovými službami

ponúka

kontrakt na 178 hodín mesačne

na prac.pozíciu terénneho soc. pracovníka/čku a zároveň asistenta/ku

programu Chráň sa sám

 

Požiadavky :

· VŠ vzdelanie v humanitnom odbore (príp. študent/ka posledného ročníka štúdia)

· Anglický jazyk – komunikačná úroveň

· Zručnosti v práci s PC: MS Office a internet (Excel – mierne pokročilý/á)

· Základná orientácia v oblasti drog a problematike sex-biznisu (prostitúcie)

· Schopnosť pracovať v kolektíve

· Samostatnosť, spoľahlivosť a iniciatívnosť

· Vodičský preukaz skupiny B

Výhodou je :

 • Ovládanie iných jazykov
 • Praktické skúsenosti s prácou s členmi ohrozených komunít
 • Komunikačné schopnosti – verbálne i písomné
 • Organizačné a prezentačné schopnosti
 • Záujem o problematiku harm reduction a nízkoprahových služieb

Náplň práce :

- výkon terénnej sociálnej práce - po absolvovaní vzdelávania terénnych soc. prac. s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise (vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu a časovú flexibilitu – práca je vykonávaná aj vo večerných a nočných hodinách)

- administratívna a technická podpora programu Chráň sa sám

- pravidelné vyhodnocovanie pohybu materiálu v sklade a vedenie príslušnej evidencie

- starostlivosť o poriadok v sklade

- príprava podkladov pre štatistické výstupy (nahadzovanie hárkov z terénnej práce do Excelových tab.)

- dohľad nad pravidelnou likvidáciou infekčného odpadu

- evidencia dochádzky terénnych pracovníkov

- kontakt s dodávateľmi a sponzormi, objednávanie materiálu, vyhľadávanie nových dodávateľov, malý sponzoring

- zastupovanie koordinátorky programu v  jej úlohách podľa potreby vo vnútri organizácie aj navonok (pracovné a reprezentačné stretnutia)

- aktívna účasť na stretnutiach vedenia OZ, strategickom plánovaní programu a tímových stretnutiach

- spolupráca na rozvoji programu

Ponúkame:

 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • osobný i profesijný rozvoj
 • možnosť použitia auta na služobné účely
 • účasť na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí
 • flexibilná pracovná doba

Prosíme záujemcov a záujemkyne, aby posielali svoje životopisy spolu s motivačným listom na dole uvedenú adresu, buď písomne alebo mailom.

Občianske združenie Odyseus

Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Bugošová

Tel./fax.:02/5249 43 44

Mobil: 0903 786 708

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.odyseus.org

Nové články v encyklopédii

Prečo významní ľudia sveta podpísali Viedenskú deklaráciu? Nájdete v sekcii harm reduction.

 

Aký je súvis medzi HIV a predávkovaním? Nájdete v sekcii užívanie drog.

 

Prečo väznenie a kriminalizácia ľudí, ktorí užívajú drogy nenahradí liečbu? Nájdete v sekcii užívanie drog.

 

Aké sú bariéry žien, ktoré užívajú drogy? Nájdete v sekcii užívanie drog.

Podporte dobrý projekt testovania na HIV a TBC

OZ Odyseus má možnosť získať financie prostredníctvom portálu Dobrá krajina. Napr.: za 5€ môžeme kúpiť test na HIV protilátky alebo TBC.

Keď budeme mať najviac darcov a darkýň môžeme vyhrať ešte extra 2.000 € na projekt. Samozrejme, že to by bolo najlepšie, ale fakt je, že každé euro pomôže... Projekt, ktorý sme do tejto "súťaže" prihlásili je nízkoprahové testovanie na HIV a TBC v teréne. Viac info o projekte je tu.

Ako teda na to?

Najprv sa treba zaregistrovať ako nový darca na portáli http://www.dobrakrajina.sk/zaregistrujte-sa.html. Po vytvorení svojho profilu, príde do vašej e-mailovej schránky overovací e-mail, ktorý treba potvrdiť kliknutím na link v e-maily.

· Po potvrdení profilu sa treba prihlásiť do systému zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla na http://www.dobrakrajina.sk/

· Vo svojom profile zrolujte trocha dole a kliknite na tlačítko Podpor dobrý projekt.

· Otvorí sa okno, treba zrolovať úplne na spodok strany a do kolonky Podľa názvu organizácie vpísať Odyseus a kliknúť na Zobraziť vybrané

· Podtým sa zjaví Access – prístup pre nás – OZ Odyseus, treba na to kliknúť

· Na modrej ploche s nápisom Access – prístup pre nás treba kliknúť na Podporiť

· Otvorí sa nové okno, kde treba kliknúť na finančným darom, kedy sa zobrazia možnosti ako. Treba zakliknúť poslednú možnosť z voľného kreditu, ktorý máte v Dobrej krajine. Potom treba vpísať sumu 5 €. Ak chcete darovať časť sumy aj Dobrej krajine, tak treba kliknúť na pokračovať ďalej. Ak chcete aby celá suma išla na projekt testovania, musíte možnosť venovať 5% na chod Dobrej krajiny odkliknúť, aby to bolo prázdne políčko a až potom pokračovať ďalej.

· Vyjde potvrdzovacia tabuľka, kde v prípade že je to všetko OK treba kliknúť na Platba.

· Systém len potvrdí, že platba bola úspešná.

Ďakujeme,

Katarína Jirešová

Friday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus