Novinky

Pohodená ihla, problém nikoho

Pohodené použité injekčné striekačky sú problémom, ktorý dlhodobo riešime pri svojej práci. Je pre nás samozrejmosťou, že pokiaľ vidíme použitú injekčnú striekačku, tak ju bezpečne  zlikvidujeme a dáme spáliť v spaľovni. Bratislava je veľké mesto a naša aktivita nedokáže problém pohodených injekčných striekačiek úplne ostrániť.

Aj preto sme vytvorili informačný materiál pre všetkých, ktorí chcú problém pohodených injekčných striekačiek riešiť v Bratislave alebo v meste/obci, kde žijú.

Materiál obsahuje informácie o tom:

 • ako sa na Slovensku problém pohodených strieakčiek môže riešiť formálnou cestou
 • aké je riziko prenosu infekcií pri poranení sa pohodenou injekčnou striekačkou
 • čo robiť, ak sa človek rozhodne pohodenú injekčnú striekačku zlikvidovať sám
 • čo robiť pri poranení injekčnou striekačkou

 

Prečítať informačný materiál POHODENÁ INJEKČNÁ STRIEKAčKA

 

DOBROVOĽNÍCTVO NA KONFERENCII AIDS 2010

1.4.2010 sa spúšťa systém registrácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre najväčšiu svetovú konferenciu AIDS 2010 vo Viedni (18-23.7.2010).

 

Podmienky: vek nad 18 rokov a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú mať bezplatný prístup na konferenciu (časový harmonogram konferencie umožní každému/každej sa zúčastniť niekoľkých blokov prezentácií každý deň), nárok jedno bezplatné jedlo denne a dostanú tzv. „Certificate of Appreciation“. Okrem toho získajú aj medzinárodné skúsenosti.

 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú pomáhať koordinovať konferenciu a ďalšie sprievodné akcie programu: budú asistovať pri registrácii a manipulácii s materiálmi, pôsobiť ako sprievodcovia/sprievodkyne počas konferencie, či administratívne posily v rôznych kanceláriách, pomáhať v centrách pre poskytovanie informácii a kontakt s médiami (Speaker and Media Centres) a vykonávať ďalšie dôležité úlohy.

 

Registračný systém sa uzavrie v momente, kedy sa prihlási dostatočný počet záujemcov a záujemkýň. Preto platí „kto prv príde, ten prv melie“. Prihlášky nájdete tu: http://www.aids2010.org/Default.aspx?pageId=196

 

Injekčné užívanie drog a chudoba

Vzťahy medzi chudobou a užívaním nelegálnych drog sú zložité. Silnú väzbu medzi týmito javmi vnímame pri svojej práci v programe Chráň sa sám a vnímajú ju i naši kolegovia vo svete. Výskumy na nadnárodnej úrovni doposiaľ jasne nepotvrdili príčinnú súvislosť medzi užívaním drog a chudobou, alebo naopak. Doteraz realizované výskumy v zahraničí sumarizujú kľúčové oblasti u ľudí užívajúcich drogy:


* zamestnanosť a vzdelávanie,
* zdravie,
* právne a finančné zabezpečenie,
* bývanie,
* sociálna a emocionálna pomoc.


Nedostatky a problémy v týchto kľúčových oblastiach prehlbujú chudobu a sociálnu vylúčenosť (exklúziu). Tieto kľúčové oblasti musia byť zohľadnené, ak sa má kvalita života u ľudí injekčne užívajúcich zlepšiť.

Chudoba nie je len nedostatok financií a materiálneho zabezpečenia. Je to stav, v ktorom ľudia nemajú prestíž, majú nižšie postavenie v spoločnosti, nižšie ambície a pocit bezmocnosti. Mnohokrát rodiny a blízki ľudí injekčne užívajúcich drogy v dôsledku mnohých sklamaní, nie sú už schopní naďalej poskytovať emocionálnu podporu. To vedie k izolácii ľudí injekčne užívajúcich drogy (žijú len v komunite injekčných užívateľov drog, dílerov atď.). Túto skutočnosť dokresľuje výrok klienta programu Chráň sa sám „To je super, že ste tu. Aspoň sa mám s kým porozprávať. Ja sa už nemám ani s kým rozprávať.“

S chudobou sa spájajú javy ako nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, trestná činnosť a/alebo psychiatrické poruchy. Z dôvodu obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti ľudia žijúci v chudobe častejšie trpia zdravotnými problémami. Chudoba má negatívny vplyv na zdravie, je spájaná s nižšou priemernou dĺžkou života, vyššou úmrtnosťou a vyššou chorobnosťou. Chudoba súvisí so zlou stravou, hygienou a zlými podmienkami na bývanie.

Riziko infekcie HIV a hepatitídy typu C (HCV) je medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy vyššie, pokiaľ žijú v chudobe. Riziko infekcie HIV a HCV predstavuje vážny problém. Akokoľvek sa znížia ceny pre liečbu HIV/AIDS, HCV, stále bude liečba neporovnateľne drahšia ako prevencia. Odmietnuť liečiť infekcie, je z etického hľadiska nemožné. Zdravotnícka starostlivosť liečby ochorení bude stáť zdravotnícky servis draho, pokiaľ sa zanedbá prevencia. Prevencia je šetrenie verejných financií do budúcnosti.

Chudoba a injekčné užívanie je často bludným kruhom, pričom užívanie drog môže byť prostriedkom ako sa vyrovnať so sociálnou izoláciou a ďalšími dopadmi chudoby.

Chudoba súvisí s vyššou prevalenciou fajčenia, konzumácie alkoholu a užívaním drog. Bludným kruhom je skutočnosť, že tento spôsob vyrovnávania sa so sociálnou izoláciou, prináša ďalšie problémy.  

Všetky hore popísané východiská sú denno-dennými problémami ľudí, ktorým program Chráň sa sám poskytuje svoje služby. Rok 2010 je Európskym  rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Nedajme sa zviesť z cesty a miesto boja proti chudobe, nebojujme proti ľuďom, ktorí v tej chudobe žijú. Aj ľudia injekčne užívajúci drogy potrebujú pomoc spoločnosti.

Autorka: Mgr. Soňa Pekarovičová

Zdroje:
European Communities (2008). Joint Report on Social Protection  and Social Inclusion  2008 Social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. European Communities: Luxembourg. ISBN  978-92-79-08820-9

Deany, P. (2000). HIV and Injecting Drug Use: A New Challenge to Sustainable Human Development. Dostupné na internete http://www.undp.org/hiv/publications/deany.htm

VAADA (2003).  The Links Between Alcohol and Drug Use and Poverty: VAADA’s Submission to the Senate Inquiry into Poverty. Dostupné na internete http://www.vaada.org.au/resources/items/2005/08/16142-upload-00001.pdf


Krst knihy TOVAR

pozvanka

Srdečne Vás pozývame na krst knihy TOVAR, ktorú napísala Tatiana Melasová.

Autorka pútavo a autenticky opísala svoje zážitky počas dvanástich rokov,  kedy užívala drogy a poskytovala platené sexuálne služby.

Tatiana je bývala klientka programu Chráň sa sám a momentálne hľadá svoju novú cestu v resocializačnom zariadení v Budmericiach.


Krst knihy sa bude konať v stredu 14.apríla 2010 o 18.hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Bratislava, Rovniankova 3, bus č. 68, 83, 92, 95,

96 (zastávka Romanova)

Moderuje: Rastislav Šenkírik

Hudobný hosť: „Jazz duo“ (Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šramko)

Podrobnosti i informácie o autorke môžete nájsť na tejto adrese: http://www.drogy-sos.sk/tovar

Prieskum sexuálneho správania

Vybrané informácie z výsledkov prieskumu sexuálneho správania mladých ľudí.


Základné informácie o prieskume

OZ Odyseus prináša výsledky prieskumu sexuálneho správania mladých ľudí v rámci projektu Mapovaním k lepšiemu poznaniu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva SR. Prieskum sa realizoval v zábavnom prostredí, teda v prostredí festivalov, tanečno-hudobných podujatí, barov, krčiem, a podnikov: na 3 open-air festivaloch mimo Bratislavy, jednom 1-dňovom open-air podujatí, na 3 klubových podujatiach a v 3 podnikoch v Bratislave.

Prieskum sa realizoval od júla do novembra 2009, na vzorke 1.051 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Údaje boli zbieraná metódou anonymného dotazníka.

Stručný prehľad o respondentoch a respondentkách

- Respondenti boli vyberaní náhodným výberom.

- Prieskumu sa zúčastnilo 1.051 mladých ľudí, z toho 55,5 % mužov a 44,5% žien

- Vo veku od 13 do 30 rokov, z toho najväčšie zastúpenie respondentov bolo medzi 20-22 rokom 33,7% (354 respondentov), najmenšie zastúpenie mali mladí pod 16 rokov predstavovali 4,1% (43 respondentov).

- Zastúpené boli všetky kraje SR, avšak nie v rovnomernom pomere. Najviac boli zastúpené kraje Bratislavský (28,2%), Trenčiansky (21,7%), Trnavský (12,7%) a najmenej Nitriansky kraj (3,7%).

- Prieskumnú vzorku tvorili zväčša študenti, až 63,9% (672 mladých ľudí). Zamestnaní predstavovali 24,7% a nezamestnaní 3,8%.


Zdroje informácií o bezpečnejšom sexe, ktoré mladí ľudia využívajú

· Najčastejším zdrojom informácií o bezpečnom sexe a sexuálne prenosných ochoreniach je internet – uviedli ho viac ako dve tretiny mladých ľudí, 67% respondentov. Internet i tu potvrdil svoje významné miesto ako nástroj získavania informácií. Zaujímavé je, že internet ako jednej z možných zdrojov informácií celkovo nemá významný vplyv na správnu informovanosť mladých v týchto témach.

· Respondenti, ktorí využívajú internet ako jeden zo zdrojov informácií o bezpečnejšom sexe sú významne lepšie informovaní o tom, kedy môže prasknúť kondóm.

· Druhým najčastejším informačným zdrojom v tejto oblasti sú kamaráti (označilo až 44%), čo môže dávať priestor na vznik rôznych mýtov a poloprávd. Tretím najčastejšie uvádzaným zdrojom je televízia (36%)

· Školu uviedlo iba 30% respondentov a iba 22% získava svoje informácie v týchto otázka od rodičov.

· Porno predstavuje jeden zo zdrojov informácií o bezpečnejšom sexe pre mladých. Uvádza tak až 15% respondentov (158 respondentov). Okrem toho Erotické relácie a časopisy využíva 16% respondentov (168 respondentov). Avšak ako jediný zdroj informácií o bezpečnom sexe a sexuálne prenosných ochoreniach označujú porno alebo erotické relácie len 4% respondentov.

· Z respondentov, ktorí uviedli ako zdroj informácii aj porno sa objavilo, že častejšie praktizujú análny sex ako tí, ktorí porno neuviedli.

· Ďalšími zdrojmi boli časopisy o životnom štýle, ktoré uvádza 29%. O málo viac ako desatina respondentov čerpá informácie ešte aj z časopisov pre mladých (12%), z rádia (11%), necelá desatina (7%) má informácie o sledovaných otázkach z bulváru. A menej ako 3% respondentov uviedli vlastnú skúsenosť.


Miera informovanosti mladých

Súčasťou prieskumu boli aj „vedomostné otázky“, ktoré skúmali či majú mladí ľudia dostatok pravdivých informácií o bezpečnejšom sexe, HIV a ochrane zdravia z pohľadu sexuálne prenosných ochorení.

· Celková informovanosť mladých v otázkach bezpečnejšieho sexu je veľmi slabá.

· Respondenti mali najpresnejšie informácie v otázke správneho použitia kondómu. Avšak vedela tak len menej ako štvrtina respondentov (23%), ktorá označila všetky správne odpovede. Len 23% respondentov má pomerne presné informácie o tom, kedy môže kondóm prasknúť, a teda o správnom používanie kondómu. Najviac respondentov (68%) vedelo, že je kondóm môže prasknúť, keď je po expirácii. Takmer dve tretiny (61%) uviedli, že kondóm môže prasknúť, keď sa obal otvára zubami, ale iba niečo cez polovica respondentov (56%) vie, že toto riziko hrozí vtedy, keď sa do špičky kondómu dostane počas navliekania vzduch. Nesprávne odpovede označila relatívne malá časť respondentov, a to 12% respondentov spája riziko prasknutia kondómu s použitím lubrikantu na vodnej báze a 7% respondentov označilo možnosť, že kondóm je zrolovaný až ku koreňu penisu.

· Druhá „najsprávnejšie“ zodpovedaná bola u respondentov otázka zameraná na prenos HIV. Je to však len menej ako desatina respondentov (7%), ktorí majú správne informácie o prenose HIV. Vzhľadom na najvyšší počet novoinfikovaných prípadov vírusu HIV v roku 2009 v SR, je to hrozivo malé percento. Prevažná väčšina respondentov (90%) však vie, že vírus HIV sa prenáša nechráneným vaginálnym sexom, 61% uviedli aj nechránený análny sex, polovica respondentov (50%) ešte označila nechránený orálny sex. Tvrdenie, že vírus HIV sa prenáša materským mliekom však už označilo už iba 23%. Dosť vysoké je v tomto prípade zastúpenie nesprávnych odpovedí – až 24% uviedlo, že vírus HIV sa prenáša slinami, 17% respondentov uviedlo ako možnosť aj prenos HIV bodnutím nakazeným hmyzom.

· To, čo poškodzuje latexové kondómy dokázala správne uviesť iba veľmi malá časť respondentov. Iba 7% respondentov vie, že latexové kondómy poškodzuje všetko čo na olejovej báze, masti a krémy, a že teda spôsobujú praskanie kondómov. Zo správnych odpovedí, iba necelá polovica (41%) označila ako rizikové pre použitie latexových kondómov krémy, 33% označila oleje, a len o málo viac ako štvrtina respondentov označila aj lubrikanty na olejovej báze. Pomerne vysoké je v tomto prípade zastúpenie nesprávnych odpovedí. Štvrtina respondentov (25%) označila lubrikanty na silikónovej báze a pätina respondentov (20%) označila lubrikanty na vodnej báze.

· Ešte menej je takých respondentov, ktorí vedeli všetky možnosti ochrany pred sexuálne prenosnými ochoreniami – je to len 6% respondentov. Avšak takmer všetci respondenti (97%) vedia že kondóm chráni pred sexuálne prenosnými chorobami. Ako prostriedok ochrany pred chorobami je neznámi Femidom (ženský kondóm), ktorý uviedlo len 9% respondentov. Na druhej strane až takmer pätina respondentov (18%) označila ako prostriedok ochrany pesar, 9% si myslí že v tomto prípade chráni hormonálna antikoncepcia, 3% oslovených označili ešte aj spermicídne gély.

· O tom, ako znížiť riziko sexuálne prenosných ochorení, keď dôjde k ejakulácii do pošvy vedela správne až kriticky malá časť respondentov - len necelé 1% respondentov. Až dve tretiny respondentov (64%) označilo nesprávnu odpoveď, teda že považujú v takejto situácii za správny výplach pošvy špeciálnymi prípravkami. To poukazuje na skutočnosť, že sa im prekrývajú informácie o liečbe sexuálne prenosných ochorení, s tým čo robiť v takejto situácií.

Mladí a sexuálne skúsenosti

Celkovo je možné zhrnúť, že prevažná väčšina respondentov (94%) je sexuálne aktívna. Na druhej strane žiadnu sexuálnu skúsenosť v dotazníku priznalo len 6% oslovených.

· Prevažná väčšina respondentov (90%) má skúsenosť s vaginálnym sexom. Takmer rovnako veľká je skupina respondentov (86%), ktorá má skúsenosť s orálnym sexom. Análny sex praktikovalo 37% oslovených.

· Prvá skúsenosť s vaginálnym sexom sa objavuje najčastejšie medzi 15 až 18 rokom veku. V tomto veku mali prvú sexuálnu skúsenosť s vaginálnym sexom viac ako dve tretiny respondentov (69%). Podobná situácia je aj pri orálnom sexe, takmer dve tretiny respondentov (64%) mali prvú skúsenosť s orálnym sexom medzi 15 a 18 rokmi. Prvá skúsenosť s análnym sexom prišla u respondentov o niečo neskoršie, ako ostatné sexuálne skúsenosti, najčastejšie medzi 17 a 20 rokom . V tomto veku mala prvú skúsenosť s análnym sexom viac ako polovica (59%) tých, ktorí takúto skúsenosť vo svojom živote mali.

· Video pri sexe si nahrala viac ako pätina respondentov (22%), z toho 2% respondentov zároveň deklarujú, že toto video bolo aj zverejnené (poslané na web).


Používanie kondómu

Až viac ako desatina respondentov (12%), z tých čo majú sexuálnu skúsenosť, nepoužíva kondóm vôbec.

· Kondóm je používaný najčastejšie pri vaginálnom sexe. Avšak vždy ho pri tejto forme sexu používa iba 35% respondentov, ďalšia takmer polovica (47%) ho používa niekedy. 16% respondentov kondóm pri vaginálnom sexe nepoužíva nikdy.

· Pri orálnom sexe používa kondóm pomerne malá časť respondentov (15%), z toho vždy používa kondóm 5% respondentov a 10% respondentov ho používa niekedy. Naopak 80% respondentov pri orálnom sexe nepoužíva kondóm nikdy.

· Pri análnom sexom iba 24% respondentov používa kondóm vždy, ďalších 25% niekedy. Až takmer polovica týchto respondentov (45%) pri análnom sexe kondóm nepoužívajú nikdy.


Skúsenosti s pretrhnutím kondómu

· Najčastejšie skúsenosti s pretrhnutým kondómom sa objavujú pri vaginálnom sexe. Túto skúsenosť malo 21,% z tých čo sú sexuálne aktívni. 1% respondentov malo skúsenosť s pretrhnutým kondómom pri análnom a orálnom sexe. Takmer dve tretiny respondentov (63%) deklarujú, že nemajú skúsenosť s pretrhnutým kondómom.


Sex pod vplyvom drog a alkoholu

· 78% respondentov, ktorí sú sexuálne aktívni, malo sex pod vplyvom drog, vrátane alkoholu. Aj v tomto prípade najčastejšie praktikovaným je vaginálny sex.

· Používanie kondómu vo všeobecnosti sa vyskytuje s podobnou frekvenciou ako „za bežných okolností“ – teda keď nie sú „pod vplyvom drog“.

· Sex pod vplyvom drog, vrátane alkoholu, je u oslovených mladých ľudí skôr len výnimočnou záležitosťou. Len 7% oslovených máva sex pod vplyvom drog pravidelne. Viac ako tretina (37%) tak robí občas, takmer polovica (42%) dokonca zriedka. Ďalších 13% respondentov deklaruje, že sa tak stalo len raz.


Testovanie na sexuálne prenosné ochorenia

Mladí ľudia sa vôbec netestujú na sexom prenosné ochorenia. Až 70% neboli testovaní na žiadne zo sledovaných sexuálne prenosných ochorení a 6% nevie, či niekedy boli testovaní na nejaké sexuálne prenosné ochorenie.

· Zo sexuálne prenosných ochorení boli respondenti najčastejšie vyšetrovaní na HIV – aj to iba 15%. Menej ako desatina respondentov bola testovaná ešte aj na syfilis (9%) a chlamýdie (9%). Na kvapavku aj na HPV sa dalo otestovať 6% oslovených.

Mladí ľudia odpovedali aj na otázku, či bol niekedy na predložené sexuálne prenosné ochorenia testovaný ich súčasný partner.

· Viac ako tretina respondentov (37%) nevie, či ich partner/ partnerka bol/a testovaný/á na niektoré z týchto ochorení, takmer polovica respondentov (47%) deklaruje, že ich súčasný partner/ partnerka testovaný/á nebol/a.

Čo mladých ľudí zaujíma

Zaujímalo nás, o čom by mal preventívny program o bezpečnejšom sexe informovať, aby bol pre mladých ľudí zaujímavý.

· Najviac by mladých zaujímali informácie o príznakoch sexuálne prenosných ochorení – uviedli to takmer dve tretiny oslovených (65%). Viac ako polovicu respondentov (53%) tiež zaujíma, ako sa chrániť pred sexuálne prenosnými ochoreniami.

· Takmer polovica respondentov by uvítala v takomto programe informácie o tom, ako znížiť riziko prenosu sexuálne prenosných ochorení (46%), ako aj o liečbe a prenose sexuálne prenosných ochorení (46%).

· 38% respondentov zaujíma, čo robiť, keď praskne kondóm. Informácie o tom, čo je bezpečnejší sex by oslovili takmer tretinu respondentov (32%).

· Pätinu respondentov (20%) by zaujalo aj to, keby sa dozvedeli ako sa navlieka kondóm.


Informovanosť mladých pred prvým sexom

· Takmer tri štvrtiny respondentov (75%) tvrdia, že keď začínali so sexom mali dostatok informácií o sexe, bezpečnejšom sexe a sexuálne prenosných ochoreniach.

· Najpotrebnejšie informácie pri sexuálnych začiatkoch pre nich predstavovali informácie o ochrane pred otehotnením (13%), „ako na to“ (13%), a informácie o ochrane resp. bezpečnejšom sexe (13%). Ďalšia desatina respondentov (10%) cítila potrebu vedieť hlavne „aké to bude“, resp. čo majú od sexu „očakávať“.

· Pätina respondentov (20%) sa spätne cítila byť dostatočne pripravená, nepotrebovali žiadne ďalšie informácie keď začínali so sexom. Ďalších 18% respondentov nevedelo uviesť aké informácie potrebovali keď začínali so sexom resp., neuviedli žiadnu odpoveď.


Závery a odporúčania

· Informovanosť mladých ľudí je extrémne nízka. Je potrebné zvyšovať ich informovanosť.

· Najviac ich zaujímajú informácie o sexuálne prenosných ochoreniach (príznaky, prenos, liečba , ochrana)

· Absentuje vplyv školy a rodiny ako zdroju informácii o bezpečnejšom sexe. Odporúčame, aby sa sexuálne výchova stala integrálnou súčasťou školského systému a vyučovania.

· Internet zastáva významné miesto v získavaní informácii o sexe pre mladých ľudí. Avšak nepreukázalo sa, že internet ako zdroj informácií o bezpečnejšom sexe má vplyv na lepšiu informovanosť mladých v týchto témach.

· Prieskum nepreukázal významné rozdiely medzi vekom začiatku sexuálneho života a informovanosťou o bezpečnejšom sex, používaní kondómu, či testovaní sa na ochorenia.

· Nepreukázalo sa, že by boli významné rozdiely medzi tými, ktorí majú vyššiu mieru informovanosti a používaním kondómu, či testovaním sa na ochorenia.

· Možné súvislosti treba ďalej hľadať v postojoch, hodnotách a životnom štýle mladých ľudí.

Program CHRÁŇ SA SÁM v roku 2009

Program CHRÁŇ SA SÁM v roku 2009

V roku 2009 vstúpil program Chráň sa sám do 12teho roku svojej existencie. A to aj vďaka Vám: sponzorom, donorom, a súkromným darcom. Ďakujeme.

Tím terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok v roku 2009

 

Počas roka 2009 sme v teréne stretli 1.354 osôb injekčne užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v pouličnom sex-biznise z toho 837 mužov a 517 žien.

Nadviazali sme 6.469 kontaktov (pod pojmom kontakt

rozumieme každú návštevu/situáciu, pri ktorej dochádza k interakcii medzi klientom

a pracovníkom/čkou programu (tzn. poskytnutie určitej služby, informácie, alebo

poradenstvo - vrátane skupinového.) z toho 3.388 krát s mužmi a 3.081 krát so ženami.

 

Podarilo sa nám vyzbierať 129.043 ks použitých ihiel a

distribuovať 170.055 ks čistých ihiel.

 

 

 


V roku 2009 sa distribuovali 34.764 ks kondómov. Vďaka sponzorskému daru od firmy CAREX sme mohli v mesiaci december 2009 uskutočniť neobmedzený výdaj kondómov pre našich klientov a klientky a tak výrazne prispieť k obmedzeniu šírenia sexuálne prenosných ochorení spojených s nechránených pohlavným stykom. V priebehu mesiaca december 2009 sa nám podarilo distribuovať

21.031 ks.

Nasledujúci graf porovnáva výdaj kondómov v teréne v decembri 2008 ( ktorý je limitovaný 2ks kondómov na osobu) oproti decembru 2009, kedy bol výdaj kondómov neobmedzený.


 

Čo sa v programe CHSS udialo v roku 2009?

 1. Predĺžili sme hodiny pešej terénnej sociálnej práce v mesiaci júl a august 2009.

Počas letných mesiacov júl a august naši terénny sociálny pracovníci a pracovníčky poskytovali služby programu Chráň sa sám na Vajnorskej ulici do 24:00hod (do 22:00hod. je to bežné počas celého roka. Servis a jeho dostupnosť sme sa snažili prispôsobiť potrebám našich klientov a klientiek, ktorí do danej lokality prichádzali počas letných mesiacoch neskôr.

2. V mesiaci jún 2009 sme sa zamerali na poskytovanie testovania na protilátky HIV a syfilisu.

 

V rámci mobilnej terénnej sociálnej práce sa nám podarilo každý pondelok v mesiaci jún 2009 na Slovnaftskej ceste v predĺžených časoch od 11:00 – 16:00 hod. realizovať pravidelné testovania na krvou a pohlavne prenosné ochorenia za účasti zdravotného personálu. Jedná sa o rýchlo testy na protilátky syfilisu a rýchlo testy na protilátky HIV. Testovania na infekčné ochorenia (tak ako všetky služby projektu) sú anonymnou, dobrovoľnou a bezplatnou službou. Súčasťou testovania, ktoré je robené v prísnych hygienických podmienkach, je predtestové a potestové poradenstvo. Výsledok testovania je známy cca za 15 minút. V danom mesiaci sme otestovali 24 ľudí. Celkovo počas roka 2009 sa nám podarilo otestovať - 44 klientov a klientiek.

3. V priebehu letných mesiacov júl a august sme otvorili „Kaviarničku“ na Slovnaftskej ceste.

 

Počas letných mesiacov júl – august 2009 sme pokračovali v tradícií pondelkových predĺžených služieb na ktoré si klienti a klientky zvykli a otvorili sme „KAVIARNIČKU“. Projekt „KAVIARNIČKA“ spočíval vo vytvorení dôvernejšej atmosféry prostredníctvom možnosti posedieť si pod slnečníkmi, oddýchnuť si, občerstviť sa kávou, alebo instantnou polievkou s cieľom poskytnúť pre klientov a klientky intímnejší priestor na konzultácie a poradenstvo.

Veľmi prirodzene začali prebiehať fokusové skupiny na rôzne témy, predovšetkým v oblasti liečby závislostí a bezpečnejšieho sexu. Častou témou konzultácií bola oblasť sociálno-právna. Vytvorená atmosféra spolu s predĺženými hodiny umožňovala konzultovať s klientmi a klientkami možnosti zamestnania sa, často bola využívaná ponúknutá pomoc pri tvorbe životopisu. Veľa sa konzultovali právne/exekučné dopady dlžôb u poisťovní, mobilných operátorov atď. V priebehu tohto obdobia sa nám podarilo nadviazať kontakt s 299 klientmi a klientkami zo všetkých BA obvodov.

 

4. V mesiacoch september – november 2009 sme pilotne rozšírili program Chráň sa sám do MČ Petržalka

Skoro 23 % našich klientov a klientiek pochádza z MČ Petržalka a preto rozhodnutie rozšíriť poskytované služby do tejto mestskej časti - konkrétne do lokality „Modrý dom“ na Čapajevovej ulici 3 bolo prirodzeným reflektovaním potrieb cieľovej skupiny. V danej lokalite sme pôsobili každý štvrtok v týždni od 16:00 – 18:00 hod. Bohužiaľ vzhľadom k problémom s personálnym zabezpečením daných služieb sme museli po dvoch mesiacov našu pôsobnosť a poskytované služby na Modrom dome ukončiť. Počas týchto dvoch mesiacov sme v danej lokalite stretli 34 klientov a 23 klientiek a nadviazali sme s nimi 103 kontaktov.

 

5. Od októbra 2009 sme zvýšili výdaj injekčných striekačiek v teréne.

V Bratislave sa nachádza približne 164 lekárni, avšak len v 29tich je možné si zakúpiť injekčné striekačky. (Údaje vychádzajú z prieskumu nákupu inj. striekačiek v jednotlivých lekárňach počas októbra 2009, ktorý realizoval OZ Odyseus prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z firiem DELL, IBM a PFIZER ). Hoci sú na území Bratislavy aj ďalšie organizácie (CPLDZ a OZ PRIMA) vďaka ktorým majú injekční užívatelia/ky drog prístup k čistým ihlám, je to stále nedostačujúce množstvo aby pokrylo reálnu spotrebu, pri snahe minimalizovať riziká spojené s inj. užívaním drog – šírenie Hepatitíd B,C a HIV/AIDS. Preto sme od októbra 2009 pristúpili k zvýšenému výdaju injekčných striekačiek distribuovaných na peších a mobilných terénnych sociálnych službách z 5ks na 10ks pre 1 klienta/ku ( tento výdajový kľúč sa týka situácií ak osoba nedonesie, žiadne použité ihly) . Nie je to stále dostačujúce množstvo, ale veríme, že sa touto cestou približujeme k zreálneniu skutočnej spotreby inj. striekačiek ako aj vo väčšej miere prispievame k znižovaniu zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog.

Tlačová správa


17. december je Medzinárodným dňom za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch poskytujúcich platené sexuálne služby. V tento deň sa po celom svete organizujú akcie, demonštrácie či petície, ktorých cieľom je podpora ľudí pracujúcich v sex-biznise. Slovenská republika nie je výnimkou:

„Občianske združenie Odyseus podporuje ľudské práva a zapája sa do celosvetového hnutia na podporu ľudí pracujúcich v sex-biznise“, hovorí Ľubica Tornóczyová z OZ Odyseus. Ďalej dodáva: „Tento rok sa snažíme slovenskú spoločnosť upozorňovať na to, že ľudia pracujúci v sex-biznise môžu byť pre slovenskú spoločnosť príkladom. Naše skúsenosti ukazujú, že ľudia pracujúci v sex-biznise sa chránia pri sexuálnych aktivitách kondómom častejšie než verejnosť.“

Mottom kampane OZ Odyseus je: „BUĎ VZOROM AJ TY, CHRÁŇ SA AKO JA!“ V ôsmych slovenských mestách sa počas mesiaca december distribuujú tematické pohľadnice s týmto názvom a ďalšie aktivity má OZ pripravené pre svoje klientky a klientov.

„Naším zámerom je aby si ľudia uvedomili, že neexistuje skupina, ktorú možno obviňovať zo šírenia sexuálne prenosných ochorení. To, čo je rizikové je správanie všetkých ľudí, ktorí žijú aktívnym sexuálnym životom a nepoužívajú ochranu. V tomto smere sú ľudia pracujúci v sex-biznise pozitívnym príkladom a preto by sme túto akciu chceli využiť i na posilnenie ich sebavedomia a ich podporu“, dodáva Tornóczyová.

OZ Odyseus rozdáva svojim klientkám a klientom pracujúcim v sex-biznise červené dáždniky, ktoré sú symbolom ochrany ľudských práv ľudí poskytujúcich platené sexuálne služby. Ak im chcete vyjadriť podporu, rozprestrite si dnes nad hlavou práve červený dáždnik.

Drogová závislosť ako choroba

Od októbra 2009 realizujeme v teréne projekt Drogová závislosť ako choroba.
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v nadácii Pontis.
Venuje sa ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy.

Projekt má za cieľ zvýšiť informovanosť o drogovej závislosti z pohľadu ochorenia medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy. Dôležitým aspektom projektu je prispieť k posilneniu ľudí injekčne užívajúcich drogy a pomôcť im zorientovať sa v probléme drogovej závislosti. Pri poradenstve o drogovej závislosti narážame v teréne na nasledujúce problémy:

 • Drogová závislosť sa nevníma ako ochorenie, ale ako odraz pevnej vôle
 • Systém liečby drogovej závislosti je pre našich klientov/tky často nezrozumiteľný
 • Recidíva nie je vnímaná ako súčasť procesu liečby. Je prežívaná len ako osobné zlyhanie. Recidíva  nie je emočne spracovaná.
 • Poly-užívanie heroínu a pervitínu komplikuje priebeh liečby


Okrem poradenstva je súčasťou projektu aj informovanie prostredníctvom časopisu INTOXI, pričom každý mesiac je v časopise venovaná jedna téme aj problematike drog a drogovej závislosti. Články sú písané formou, ktorá je pre klientov/tky projektu zrozumiteľná.

Ukážky článkov v časopise INTOXI a názorov klientov/tiek:

Článok o faktoroch, ktoré ovplyvňujú vznik drogovej závislosti podľa teórie Dr. Normana Zinberga.

Prečo to s drogami nie je jednoduché?

Mnoho času v teréne strávim rozhovormi na tému drogovej závislosti. Rozhovory sú rôzne a dotýkajú sa mnohých oblastí  drogovej závislosti.  V poslednej dobe som mala pocit, že existuje veľa nedorozumení o tejto téme. A aj preto budem rada, ak si prečítate práve tento článok, aby sme sa mohli spoločne v teréne o ňom porozprávať... Budeme mať na to veľa času. Prečítať celý článok.

Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku: Prečo sa nedá s drogami ľahko prestať?

 • Tie krízy sú strašne ťažké na psychiku. Okolie nepomáha, všade je veľa narkomanov a dílerov. Drogy sú veľmi rozšírené a mňa to potom láka. Fyzická kríza je ťažšia.
 • Lebo je to choroba
 • Lebo sa vraciaš medzi tých istých ľudí

 

Článok o znakov drogovej závislosti

Ako spoznám závislosť od drog?

Aj v novembrovom písaní máme možnosť zahryznúť sa do témy drogovej závislosti.  Tentoraz sa pozrieme na samotnú pani „Drogovú závislosť“. V podstate je v našom svete veľmi známa, dá sa dokonca povedať, že je doslova celebrita. Dlhodobo jej patria prvé stránky časopisov, avšak ona častokrát ostáva v utajení. My sme sa jej dnes  dostali pod kožu. Vďaka nášmu článku ju môžete lepšie spoznať. Prečítať celý článok.

Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku: Ako človek spozná, že je závislý?

 • Fyzicky som to spoznal. Tou krízou, tými abstinenčnými príznakmi. Predtým som to bral a nerozmýšľal som nad abstinenčnou krízou. Potom už bolo neskoro. Iný príznak na sebe nepoznám
 • Začne mať zimnicu, myslí furt na drogu...toto je závislosť – neprekonateľná chuť, bolenie tela.
 • Keď človek potrebuje ten heroín k normálnemu fungovaniu. Nechce sa ti bez neho ani hýbať. Je to ťažko vysvetliť. Človek vyzerá vychudnuto a zničene.
 • Telo si vyžaduje drogu.
 • Mám chuť na drogu. Spravím pre drogu čokoľvek, aby som sa k nej dostal. Za akúkoľvek cenu. Namyslím tým, že by som niekoho zabil. (Ani teraz po 15 rokoch užívania). Keď mám krízu vydržím. Myslím tým.. rozpredal som si všetky veci. Predal som všetko. Proste som ochotný hocičo predať. Zistil som to, keď som dostal prvú krízu.

Článok o dopamíne a jeho vplyve na vznik drogovej závislosti

Drogová závislosť – slečna zložitá

Ľudia veľmi často podceňujú zložitosť drogovej závislosti. Za týmto tvrdením si stojím. Stretávam sa s ním pri rozhovoroch s priateľmi, na verejných internetových diskusiách a aj pri rozhovoroch v teréne. Spoločnosť si myslí, že prestať užívať drogy sa dá len na základe sily vôle. Samozrejme, že tento názor preberajú aj mnohí/é z vás. Avšak práve toto zjednodušenie často spôsobuje ťažkosti v liečbe drogovej závislosti, neúspech a pocity osobného zlyhania. Avšak ja viem, že drogová závislosť nie je jednoduchá. Predsa len,  závislosť je ženského rodu a trochu zložitosti jej svedčí. Preto sa teraz pokúsim predstaviť vám trošku jej ženskej rozmanitosti. Prečítať celý článok.


Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku: Ako sa človek stáva závislým?

 • Závisí to odo mňa, či chcem - nechcem. To je podstatné, najdôležitejšie! Ale kamaráti sú tiež dôležití.  Ale u každého to funguje inak. Niekoho k drogám doženie rodina alebo mu umrie niekto blízky. Mne sa napríklad predávkoval brat.
 • Bol so závislý a dostal som sa z toho na 5 rokov. Oženil som sa, mal som pekný život. Teraz sme v rozvodovom konaní a ja som zase závislý. Pocítil som to dnes – mal som absťák. Keď som v sprostej situácii, tak sa chytím drog. Čo samozrejme problém nerieši, ale aspoň naň nemyslím. A keď takto začnem zabúdať na problémy, tak sa časom stanem závislý.
 • Je to ulica – musíš niečo brať, aby si prežil. Nepoznám nikoho na ulici, kto by aspoň nepil.

 

Článok o relapsoch a recidívach. Súčasťou článku bola aj príloha Osobný plán prevencie recidívy.

Návraty k drogám

Máme pred sebou nový rok. Za nami je čas nových predsavzatí. Počas decembrových dní som od vás počula mnoho predsavzatí, ktoré sa týkali abstinencie. Teraz je tu január – mesiac zhodnotenia. Tým, ktorí ste si žiadne predsavzatie o abstinencii nedali, prajem príjemné čítanie. Avšak tento článok venujem tým, ktorým sa predsavzatie o abstinencii nepodarilo naplniť. Pre vás všetkých ho píšem s túžbou zmierniť bolesť, ktorú pociťujete. Prečítať celý článok.

Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku: Čo sú Tvoje spúšťače?

 • Ja som neužíval 7 rokov. Potom sme sa veľmi škaredo pohádali so ženou a ja som si dal heroín. Mal som vlastné záujmy – chodil som na ryby, mal som prácu. To mi pomáhalo. Ale tá hádka ma vtiahla späť.
 • Fetoval som 16 rokov. Teraz neužívam 3 roky, už sa mi to za tie roky odcudzilo. Mám dcéru a tá ma motivuje, aby som vydržal. Pomáha mi aj keď si spomeniem na krízu, na zháňanie peňazí a tovaru. Nechcem to vrátiť späť. Inak sú mojimi spúšťačmi peniaze vo vačku a nuda. Nič iné ma nenamotalo k drogám späť, len tieto 2 veci. Keď sa stretli, bol som späť.
 • Mal som slabú chvíľku, cítil som sa úzko. Tak som si dal, aby som sa necítil sám.
 • Bol som na metadone. Vyhodili ma, pretože som meškal, keď sa mi pokazilo auto. Bol som z toho zúfalý, tak som si dal.

 

Článok o rituálnej zložke závislosti.

O rituáloch a závislosti

Rituály zohrávajú dôležitú úlohu nielen v živote ako takom, ale aj pri samotnom injekčnom užívaní drog. A preto majú význam i v liečbe drogových závislostí.  Mnohokrát sa v teréne zvrtne rozhovor aj na tému rituálov, spojených s injekčným užívaním. A tak som rozhodila siete a pokúsila som sa zistiť o rituáloch trochu viac. Prečítať celý článok.

 

Článok o abstinenčnom syndróme

O abstinenčnom syndróme

Abstinenčný syndróm patrí k jedným zo znakov drogovej závislosti. Pre mnohých ľudí je práve „absťák“ určujúcim znakom drogového problému. Snáď aj pre ľahké rozoznanie a snáď aj pre ich nepríjemné pocity a bolesť, ktoré „absťák“ sprevádzajú. Pri hľadaní informácií mi internetový slovník preložil slovo abstinenčné príznaky ako „odstúpenie od zmluvy“. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa môže stať, keď sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy s vašou drogou. Prečítať celý článok.

Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku:Ako zvládaš absťáky? Čo Ti ich pomáha prekonať?

 • Vyhodili ma z metadonu a začal som zase brať piko i heroín. Rodina o tom nevedela. Absťák sa nedal vykrývať, lebo som sa musel tváriť, že som v pohode. Rodičia si stále , že som na metadone. Tak som sa rozhodol, že jediné riešenie bude povedať, že končím s metadonom a skončiť so všetkým. Vďaka tomu som mohol v kľude vykrízovať doma. Bola to veľká úľava, nikomu som už nemusel klamať. Plus sa o mňa starali, keď som sa v kríze nevládal hýbať.

 

Článok o svojpomocnom detoxe

JA sám, ja sám.... alebo DOMÁCI samo-detox
Prestať užívať s drogami je cesta dlhá a bolestivá. Napriek tomu sú niektorí odvážlivci a odvážlivkyne, ktorí sa na túto cestu chcú vydať sami, bez pomoci lekárov. Tento článok bude o tom, ako sa na ťažkú a tŕnistú cestu  pripraviť. Ako sudička vám do vienka dávam štyri dary: schopnosť pripraviť sa, znížiť dávku na minimum, šťastne prestať a šťastnejšie vydržať. Prečítať celý článok.

Odpovede klientov/tiek na anketovú otázku: Skúšal/a si niekedy samodetox? Ako si to zvládol/zvládla?

 • Bola som vtedy tehotná. Chcela som mať zdravé deti. Treba mať pevnú vôľu a opakovať si, že človek nechce užívať. Musí mať psychickú oporu, „niekoho kto Ťa podrží“. Ja som mala pri sebe mamu. O všetko sa starala. Prvýkrát som vykrízovala bez liekov. Druhýkrát s liekmi – mama mi chodila predpisovať lieky a postupne som to znižovala. Vydržala som tri roky.
 • Nepripravoval som sa. Pri zvládaní mi pomáhala psychická podpora, povzbudzovali ma, aby som vydržal. Celú dobu som bol bez liekov. Bez rodičov by som to nezvládol.
 • Bojím sa vždy len zvracania – vracala som len žlč. Nič som nejedla a stále len to zvracanie – to je pre mňa najhoršie. Pomáham si, keď nemyslím na drogu a som s ľuďmi, ktorí sú fajn. Snažím si zohnať lieky na spanie. Ja bolesti nemám. Viem si povedať, že si nedám. Zima-teplo, to mne nevadí, to sa dá prežiť.
 • Musíš chcieť sama v sebe. Začala som sa zaoberať svojim životom a riešením problémov. Veľa som nad tým rozmýšľala a niekedy som bojovala „sama so svojím mozgom“ a postupne som znižovala užívanie drog. Potom prišla veľmi silná bolesť – mala som len Ibuprofén. Raz mi bola zima a raz teplo. Mala som trochu pomoci, občas ma niekto prišiel pozrieť. Ale zvládla som to sama. Bolo mi dobre, lebo vďaka znižovaniu som nemala silný absťák.

 

Pozvanka na seminar

 

Občianske zduženie ODYSEUS

Vás pozýva na seminár


Sexuálne správanie mladých ľudí


ktorý sa realizuje ako súčasť prieskumného projektu Mapovaním k lepšiemu poznaniu“

dňa 17.12.2009 – štvrtok – od 09:30 do 12:30

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Sexuálne správanie mladých ľudí, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva SR. Prieskum sa realizoval na vzorke 1.051 mladých ľudí v zábavnom prostredí (prostredí festivalov, tanečno-hudobných podujatí, barov, krčiem, podnikov,...).


Obsah seminára :

§ Sprístupniť a zdieľať získané informácie o sexuálnom správaním mladých ľudí.

§ Odprezentovať výsledky výskumu (aké zdroje informácii o sexe mladý ľudia využívajú, aká je ich informovanosť, aké majú sexuálne skúsenosti, sex a drogy, čo ich zaujíma v oblasti bezpečnejšieho sexu a iné ... ).

§ Predostrieť odporúčania pre prax a ďalšiu prácu s mládežou v tejto oblasti.

§ Záverečný workshop o bezpečnejšom sexe – ukážka práce s mladými ľuďmi v problematike prevencie sexuálne prenosných ochorení a bezpečnejšieho sexu.


Seminár je určený pre:

§ Odbornú verejnosť (odborníkov v problematike prevencie HIV, prevencie sexuálne prenosných ochorení, bezpečnejšieho sexu, a sexuálneho správania mladých, pracovníkov s mládežou, výchovných poradcov, výskumných pracovníkov v tejto problematike ...).

§ Zástupcovia verejnej správy.

§ Laickú verejnosť, ako i záujemcov/kyne o danú problematiku.

Výsledky prieskumu prezentuje Mgr. Katarína Sokolová – koordinátorka projektu, OZ Odyseus

Miesto konania semináru: priestory OZ Odyseus, Švabinského 7 – Petržalka (budova školy Odborného učilišťa a praktickej školy), autobusy č. 93, 94 zástavka Jirásková, autobusy č. 99, 68 zástavka Švabinského


Návratku je potrebné poslať do 14. decembra na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


NÁVRATKA
Potvrdzujem záväzne svoju účasť na seminári Sexuálne správanie mladých ľudí, ktorý sa uskutoční 17. decembra 2009:

Meno:
Pracovisko / organizácia:
Adresa:
E-mail:
Telefonicky kontakt:

Vašu účasť Vám potvrdíme spätným e-mailom do 16.12.2009.

 

 

Kapacita seminára je obmedzená, preto si vyhradzujeme právo vybrať účastníkov.

V prípade záujmu, viac informácií na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 02/ 5249 43 44


Friday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus